Hur går en gudstjänst till?

Att hålla gudstjänst betyder att vi samlas till bön och lovsång och för att lyssna till Guds ord. I mässan möter vi Herren i nattvardens bröd och vin.

Vi inleder gudstjänsten med en procession, som visar att Guds folk följer Jesus kors. Vi reser oss upp för korset.

Beredelsen – skriftermålet – är ett kort tal över en bibeltext som gör oss beredda att möta Herren i gudstjänsten. I det mötet får vi lägga fram vår svaghet och be om förlåtelse med syndabekännelsens ord. Prästen har som uppgift att säga att Gud förlåter oss. Vi tackar för förlåtelsen och ber om Guds förbarmande (kyrie).

Efter beredelsen brister vi ut i den stora lovsången – gloria med laudamus: ”Ära åt Gud i höjden….” (änglarnas lovsång vid Jesu födelse) Vi står upp när vi lovsjunger.

En hälsning – salutation – markerar övergången till ordets förkunnelse med textläsning och predikan. Texterna från Gamla testamentet, från breven (epistel) och evangelierna är ordnade i tre olika årgångar för varje söndag och helgdag. Man hittar texterna i psalmbokens bakre del.

Predikan hålls med anslutning till dagens ämne och någon av texterna.

Trosbekännelsen är församlingens gensvar på Guds ord.

Förbönen är en viktig del i gudstjänsten, dels allmänt för kyrka och församling, samhälle och nöden i världen, dels för enskildas behov. I S:ta Clara har vi särskilda förebedjare som ber för den som önskar under nattvardsfirandet.

Nattvarden – mässan – är gudstjänstens höjdpunkt. Den kringgärdas av särskild lovsång – prefationen – och bön – nattvardsbönen – som innehåller Jesu instiftelseord till nattvarden.

I S:ta Clara får vi ta emot nattvarden på flera ställen i kyrkan. Vi tar emot brödet – oblaten – i handen och doppar den i vinet. Vi tar emot i tro på Jesu ord att det är han själv, hans kropp och blod i bröd och vin. Vi blir ett med honom. Vi lämnar vartefter plats åt andra och fortsätter i vår bänkplats med lovsång och enskild bön.

Gudstjänsten avslutas med lovpsalm och välsignelse. I procession följer vi så korset ut, som ett uttryck för att Herren sänder oss ut i världen (mission = sändning)