Stadgar

Utdrag ur Stadgar för föreningen S:ta Clara kyrka. Fullständiga stadgar finns att ladda ner här.

§ 1 Grundval och uppgift

1.1. Föreningen S:ta Clara kyrka är sedan 1993 en självständig ideell förening inom Svenska kyrkan med säte i Stockholm. Föreningen är sedan 1997 även ansluten till EFS riks- och distriktsorganisation.

1.2. Föreningen verkar i S:ta Clara kyrka, som tillhör Svenska kyrkan i Stockholms stift. Verksamheten bedrivs med diakonal och karismatisk profil, på evangelisk-luthersk grund så som den uttrycks i Svenska kyrkans bekännelseskrifter.

1.3. Föreningens syfte är att vara en församlingsgemenskap i S:ta Clara kyrka som presenterar Jesus i ord och handling så att Gud äras och Guds rike utbreds.

1.4. Föreningen vill förverkliga sitt syfte med hjälp av följande grundvärderingar

* Att vara en kyrka öppen för alla

* Att visa omsorg om människor i nöd

* Att vara en kärleksfull gemenskap

* Att ha Jesus i centrum

* Att verka för ett liv i renhet

* Att ha mod att lida för tron på Jesus

* Att söka Gud i bön

* Att använda lekmän

* Att vara beroende av den Helige Andes kraft